Karta charakterystyki produktu

Wiele firm oferuje usługi polegające na gromadzeniu, lub pisaniu i rewidowaniu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, aby zapewnić ich aktualność i dostępność dla abonentów lub użytkowników. Niektóre jurysdykcje nakładają wyraźny obowiązek regularnego aktualizowania każdej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, zwykle co trzy do pięciu lat.

Karta bezpieczeństwa (MSDS)

karta bezpieczeństwa produktuJednak w przypadku pojawienia się nowych informacji, karta musi zostać niezwłocznie zweryfikowana. Jeżeli nie jest możliwe sporządzenie pełnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, należy sporządzić skróconą etykietę miejsca pracy. W USA Occupational Safety and Health Administration wymaga, aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznej były łatwo dostępne dla wszystkich pracowników w przypadku potencjalnie szkodliwych substancji, z którymi mają do czynienia w miejscu pracy, zgodnie z rozporządzeniem Hazard Communication. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (karta bezpieczeństwa produktu, MSDS) musi być również udostępniana lokalnym oddziałom straży pożarnej oraz lokalnym i stanowym urzędnikom ds. planowania awaryjnego zgodnie z sekcją 311 ustawy Emergency Planning and Community Right-to-Know Act. Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne definiuje numery CAS (Chemical Abstracts Service Registry Numbers), które zapewniają unikalny numer dla każdej substancji chemicznej.

Są one również używane na arenie międzynarodowej w kartach charakterystyki substancji. W 2012 r. w USA przyjęto 16 sekcyjną kartę charakterystyki, która zastąpiła karty charakterystyki materiałów. Zaczęło to obowiązywać od 1 grudnia 2013 roku. Te nowe karty charakterystyki są zgodne z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).